Trống - Cụm Trống

Trống photocopy NPG28 Canon IR 2016/ 2020/ 2018/ 2022/ 2025/ 2030/ 2318L/...

170,000 ₫

Dùng cho máy Canon :Canon iR2016/2020/2018/2022/2025/20302318L/2320/2420/2422/2002/2202
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ : 046 660 3407 – 043 628 4873
 
Mua hàng

Trống photocopy NPG28 Canon IR 2016/ 2020/ 2018/ 2022/ 2025/ 2030/ 2318L/...

300,000 ₫

Dùng cho máy Canon : Canon iR2016/2020/2018/2022/2025/20302318L/2320/2420/2422/2002/2202
Xuất xứ : CET
Liên hệ : 046 660 3407 – 043 628 4873
 
Mua hàng

Trống photocopy NPG 51/ NPG 57 Canon IR 2520/ 2525/ 2530/ 2535/ 2545/...

180,000 ₫

Dùng cho máy Canon : IR 2520/2525/2530/2035/2045/ 2535 /2545…
Xuất xứ : Japan
Liên hệ : 046 660 3407 – 043 628 4873
 
Mua hàng

Trống photocopy NPG 51/ NPG 57 Canon IR 2520/ 2525/ 2530/ 2535/ 2545 / 4025/...

410,000 ₫

Dùng cho máy Canon : IR 2520/2525/2530/2035/2045/ 2535 /2545…
Xuất xứ : CET
Liên hệ : 046 660 3407 – 043 628 4873
 
Mua hàng

Trống photocopy NPG 32 Canon IR 1020/ 1022/ 1024 - Sing

140,000 ₫

Dùng cho máy Canon : IR 1020/1022/ 1024
Xuất xứ : Sing
Liên hệ : 046 660 3407 – 043 628 4873
 
Mua hàng

Trống photocopy NPG 25/ NPG 26 Canon IR 2230/ 2270/ 2870 /3025 /3035/ 3045/...

210,000 ₫

Dùng cho máy Canon : IR 2230/2270/2870/3025/3035/3045/ 3530/
 3570/ 4570….
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ : 046 660 3407 – 043 628 4873
 
Mua hàng

Trống photocopy NPG 25/ NPG 26 Canon IR 2230/ 2270/ 2870 /3025 /3035/ 3045/...

380,000 ₫

Dùng cho máy Canon : IR 2230/2270/2870/3025/3035/3045/ 3530/
 3570/ 4570….
Xuất xứ : Japan
Liên hệ : 046 660 3407 – 043 628 4873
 
Mua hàng

Cụm Trống NPG 28 Canon 2016/ 2020/ 2030/ 2018N/ /2022/ 2318/ 2420/ 2422

1,880,000 ₫

Dùng cho máy Canon : IR 1016/1018/2020/2025/2030/2318 (NPG28)
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ : 046 660 3407 – 043 628 4873
 
Mua hàng

Cụm Trống NPG 51 Canon IR 2520/ 2525/ 2530/ 2535/ 2545

3,100,000 ₫

Dùng cho máy Canon : IR 2520/2525/2530/2035/2045/ 2535 /2545…
Xuất xứ : Japan
Liên hệ : 046 660 3407 – 043 628 4873
 
Mua hàng

Cụm trống NPG 25/ NPG 26 Canon IR 2230/ 2270/ 2870/ 3530/ 3025/ 3030

26,500,000 ₫

Dùng cho máy Canon : IR-2230/2270/2870/3025/3035/3045
3530/ 3570/ 4570...
Xuất xứ : Japan
Liên hệ : 046 660 3407 – 043 628 4873
 
Mua hàng

Cụm Trống NPG 32 Canon IR 1018/ 1022

3,850,000 ₫

Dùng cho máy Canon : IR 1022/1024/  (NPG32)
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ : 046 660 3407 – 043 628 4873
 
Mua hàng